زئولیت ها وکاربرد ان در صنعت

زئولیت از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد سنگ زئولیت ساختار اتمی زئولیت زئولیت(به انگلیسی: Zeolite) یک ماده معدنی است که عمدتاً از آلومینوسیلیکات تشکیل شده و کاربرد تجاری عمده آن در صنایع یه عنوان جاذب سطحیاست.واژه زئولیت در اصل در سال ۱۷۵۶ توسط کانی شناس سوئدی اکسل فردریک کرونستد(به انگلیسی: Axel Fredrik ...

متن کامل »

آشنایی با رنگهای ترافیکی

  – رنگ ترافیک آکریلیک ترموپلاست در فامهای مختلف رنگهای ترافیک بر پایه اکریلیک ترموپلاست برای کاربردروی سطوح سیمانی و آسفالت مناسب بوده  ویک فیلم سخت وبا دوام همراه با مقاومت سایشی خوب را روی سطح ایجاد مینماید ودارای زمان خشک شدن سریع  وچسبندگی عالی  و مقاومت در برابر شرایط ...

متن کامل »

رنگ ترافیکی

رنگ ترافیکی و استخری بر پایه رزین های اکریلیک، ترموپلاست، کلرو کائوچو و وینیلی طراحی گردیده است . رنگ های استخری و رنگ ترافیکی به دلیل مقاومت بالای سایشی و مقاومت های خوب مکانیکی و ضربه پذیری، انعطاف پذیری بالا برای مصارف ترافیکی و استخری در سطوح بتنی و آسفالت، پیشنهاد می گردد. رنگ ترافیکی این ...

متن کامل »

انواع رزین های پر مصرف در صنعت رنگ سازی

۱)رزین های الکید که خود بهشکل زیر تقسیم میشوند تقسیم میشوند ۱)الکید های کوتاه زنجیر خشک نشونده وکورهای به همراه رزین اوره یا ملامین در لعاب های کورهای مصرف میشوند برای پوشش یخچال وماشین لباسشویی سایر پوشش های فلزی۲)الکید های کوتاه زنجیر هوا خشک این رزین ها دارای روغن تال ...

متن کامل »

رزین های اپوکسی

  امروزه خانواده بزرگ رزینهای اپوکسی دارای بالاترین کارآیی ها در بین رزین های موجود در صنعت میباشد. اپوکسی ها عموماً در مقاومت های شیمیایی و “از هم پاشیدگی های” ناشی از عوامل محیطی و خواص مکانیکی، بالاتر از اکثر انواع رزین های دیگر می باشند که در نتیجه موجب ...

متن کامل »

اپوکسی یا پولی‌پوکساید

، یک بسپار ترموست است که از واکنش رزین اپوکساید با سخت‌کنندهٔ پولی‌آمین یا پلی آمید حاصل می‌شود. اپوکسی دامنهٔ کاربرد گسترده‌ای دارد، از جمله در مواد رنگ اپوکسی ، کفپوش اپوکسی ، اف‌آرپی و چسبها. اپوکسی یک هم‌بسپار است؛ که از دو مادهٔ شیمیایی مختلف تشکیل شده. این دو ماده را با نام رزین یا ترکیب، و سخت‌کننده یا فعال‌ساز می‌شناسند. رزین از تکپارها یا بسپارهایی با زنجیر کوتاه که در انتهایشان یک گروه اپوکساید قرار دارد ...

متن کامل »

ﺷﯿﻤﯽ رزﯾﻦﻫﺎ

رزﯾﻦﻫﺎی ﻣﻮازﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﻮن ، ذرات ﺟﺎﻣﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﻮﻧﻬﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار اﮐﯽ واﻻن از ﯾﻮن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ. رزﯾﻦﻫﺎی ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﻮﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ و ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ آﻧﯿﻮﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻨﺜﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻮازﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ...

متن کامل »

رزین اپوکسی

رزﯾﻦ اﭘﻮﮐﺴﯽ● – epoxyرزﯾﻨﻬﺎی اﭘﻮﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رزﯾﻨﻬﺎی اﭘﻮﮐﺴﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. وﯾﮋﮔﯽ ﺷﻨﺎﺳﻪ اﯾﻦ رزﯾﻨﻬﺎ دارا ﺑﻮدن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﮔﺮوه در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺪﻧﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻَ در اﻧﺘﻬﺎ ﻗﺮار دارد.۱و۲ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ واﮐﻨﺶ، ﮔﺮوه اﭘﻮﮐﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﯿﺪﻫﺎ، اﯾﻨﺪرﯾﺪ ...

متن کامل »

رزﯾﻦوﯾﻨﯿﻞاﺳﺘﺮ

  رزﯾﻦوﯾﻨﯿﻞاﺳﺘﺮ ● وﯾﻨﯿﻞ اﺳﺘﺮﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮل واﮐﻨﺶ رزﯾﻨﻬﺎی اﭘﻮﮐﺴﯽ ﺑﺎ اﺳﯿﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع اﺗﯿﻠﻨﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺠﺰ ﺣﺎﻻت ﺧﺎص، ﻣﻌﻤﻮﻻ رزﯾﻨﻬﺎی وﯾﻨﯿﻞ اﺳﺘﺮ دارای اﻧﺘﻬﺎی ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ اﻧﺘﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ واﮐﻨﺶ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺷﺪن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی وﯾﻨﯿﻞ اﺳﺘﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ...

متن کامل »

رزین های پلی استر

رزﯾﻦﭘﻠﯽاﺳﺘﺮ ● رزﯾﻨﻬﺎی ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮدﻫﺎی در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.زﻧﺠﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮی اﯾﻦ رزﯾﻦ دارای اﺗﺼﺎﻻت اﺳﺘﺮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ از واﮐﻨﺶ ﺗﺮاﮐﻤﯽ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻟﮑﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﯿﮑﻮل و اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻣﺎرﯾﮏ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد. در ﻣﺜﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﺳﯿﺪ ...

متن کامل »