خانه / گندزداها وضد عفونی کنندها

آرشیو دسته ی : گندزداها وضد عفونی کنندها

اشتراک در خبرنامه

فرمول مواد شوینده

فرمول مواد شوینده

فرمول مواد شوینده منظور از پاک کننده‌ها (detergents) ، موادی هستند که ذره‌های چربی و چرک را از پارچه‌ها و یا اجسام دیگر بزدایند و در انواع مختلف تهیه می‌شوند. اولین ماده ای که به عنوان شوینده ساخته شد، صابون بود. از عمر صابون صدها سال می‌گذرد. آخرین دستگاه های ...

متن کامل »

لک بری انواع لک ها

پاک کردن اثر انگشت روی دیوار در خانه بسیار اتفاق می افتد که جای انگشت بچه ها روی دیوار می ماند. برای برطرف کردن اثر انگشت بچه و لکه های روی دیوار یک سیب زمینی را نصف کنید و با هر نصف سیب زمینی چندین بار در و پنجره و ...

متن کامل »

ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ دﺗﺮﺟﻨﺖ

 ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ: دﺗﺮﺟﻨﺖ ،  اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ،  ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ، ﻫﺮ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺧﻮاص ﻧﻔﻮذ ﺧﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﮐﺸﺶ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﺷﺪ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﻈﺮ اﮔﺮﭼﻪاز ، ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دارای اﺧﺘﻼف ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن در ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﮐﺸﺶ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ...

متن کامل »

گند زدا ها اب اهک

آب آﻫﮏ ﯾﺎ آﻫﮏ زﻧﺪه   ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ، آﻫﮏ ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺪ زدا اﺳﺖ و ﺣﺴﻦ آن ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻮ و ﺑﯽ ﺿﺮر ﺑﻮدن آن ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد .  ۸ آﻫﮏ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﺪ ۴ ﺑﺮاﺑﺮ وزن ﯾﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﺧﻮد ﺑﺎ آب ...

متن کامل »

گندزدا ها

ﻫﺎﻻﻣﯿﺪ)ﺗ دﺳﯿﻞ ﺑﻨﺰﯾﻞ ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﺮی ﻣﯿﺘﻞ آﻣﻮﻧﯿﻮ ( ﻫﺎﻻﻣﯿﺪ: ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ای ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻧﻤﻮدن ﭘﻮدر آن در آب ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻼﻟﯿﺖ ﻫﺎﻻﻣﯿﺪ در آب اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ آب ﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﺑﺎﻗﯽ ...

متن کامل »

کارودوشو یا اهک کلرینه شده

ﮐﻠﺮوردوﺷﻮ)ﺷﺪه آﻫﮏ ﮐﻠﺮﯾﻨﻪ ( : ﮔﻨﺪ زداﯾﯽ ﻗﻮی اﺳﺖ  %۱ و ﻣﺤﻼﻻت ۵ آ ن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﻬﺎی وﺑﺎ و ﺣﺼﺒﻪ را ﺑﮑﺸﺪ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد از ﮐﻠﺮور ﺷﻮد ۲۰در۱ اﺻﻄﺒﻞ ﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ، ﻃﻮﯾﻠﻪ ﻫﺎ ، دوﺷﻮ ﺑﺮای ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن اﻣﺎﮐﻦ ...

متن کامل »

ضدعفونی کننده ها وگند زاداها

۱- C ﻓﻨﻞ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﻠﯽ ۶H5OH: ۱۸۶۰ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﺴﺘﺮ ﺑﺮای ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻓﺸﺎر ﺳﻠﻮﻟﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﮐﺮوزل از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﺳﺖ و اﺛﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺴﯿﺪی آن ﺑﯿﺶ از ﻓﻨﻞ ...

متن کامل »

گندزداها وضد عفونی کنندها

 اﻟﮑﻞ : ﻏﻠﻈﺖ ۵۰-۷۰ در اﺛﺮ ﮐﻤﯽ روی ، درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ را روی ﻓﺮﻣﻬﺎ دژﺗﺎﺗﯿﻮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﭙﻮرﻫﺎدارد.و اﺛﺮ اﻟﮑﻞ اﺗﯿﻠﯿﮏ ﮐﻤﺘﺮ  ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻤﯽ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺎر آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﺳﯿﺐ داﺋﻤﯽ ﭼﺸﻢ را ﺑﻮﺟﻮد آورد. اﻟﮑﻞ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻠﻮر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ...

متن کامل »

ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ :

 ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای  ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﺣﺮارت ﺷﻌﻠﻪ اﺳﺖ) اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آن ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن زﯾﺎن وارد آورد دارای ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .( اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ را ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺰﯾﺖ آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ...

متن کامل »

روﺷﻬﺎ ی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ

ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ از ﻣﻮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدﻧﺪ ، ﺳﻮﻣﯿﻦ روش اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮐﺮدن اﺳﺘﺮﯾﻞ . ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ روش ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮔﺎزﻫﺎ و ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﯽ ﮔﺮدد . روﺷﻬﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن ذرات ﻣﻌﻠﻖ از ﮔﺎزﻫﺎ و ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮد از ...

متن کامل »