خانه / مواد دفع افات

آرشیو دسته ی : مواد دفع افات

اشتراک در خبرنامه

گند زداهای شیمیایی

آب آﻫﮏ ﯾﺎ آﻫﮏ زﻧﺪه   ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ، آﻫﮏ ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺪ زدا اﺳﺖ و ﺣﺴﻦ آن ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻮ و ﺑﯽ ﺿﺮر ﺑﻮدن آن ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد .  ۸ آﻫﮏ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﺪ ۴ ﺑﺮاﺑﺮ وزن ﯾﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﺧﻮد ﺑﺎ آب ...

متن کامل »

آشنایی با حشره‌کشها و سموم آفت‌کش گیاهی

حشره‌کشهای گیاهی: ۱- نیکوتین و ترکیبات مشابه ۱-۱ نیکوتینوئیدها (کلرو نیکوتینی‌ها) ۱-۱-۱ ایمیدیا کلوپرید ۱۹۸۵ – کونفیدور- تماسی، گوارشی – تاثیر روی سیستم عصبی – حشرات مکنده، اطراف ریشه، ضدعفونی بذر – سیستمیک – شته، سفیدبالک، مینوز، پسیل، زنجره، تریپس و شپشک. فرمولاسیون مایع غلیظ قابل تعلیق FC 35٪ به ...

متن کامل »

باکتری ها وقارچ های مفید

باکتری ها وقارچ های مفید ا وجودی که رشد میکروارگانیسم ها در بسیاری از مواد غذایی نامطلوب است و فساد تلقی می شود، برخی از تخمیرها مطلوب می باشند.مواد غذایی که به روش تخمیر سنتی تولید می شوند عبارتند از: ۱٫نوشیدنی های الکلی ۲٫فراورده های لبنی بخصوص پنیر، ماست، خامه ...

متن کامل »