سورفکتانتها ۳

Zwiterionic – Amphoteric Surfactants سورفکتانتهای آمفوتری

این گروه از سورفکتانت ها دارای ۲ یا بیشتر از گروههای عامل هستند که بسته به شرایط محیط می توانند.
در محلول آبی یو نیزه شده و خاصیت سورفکتانت های آنیونی یا کاتیونی را ایجاد کنند.

در یک محلول آبی میتوانند مشخصه های آنیونی یا کا تیونی داشته PH گروههای آموتری بسته به PH حد واسط گروههای یونی شرایط مشابه یونیز اسیون را نشان مید هند که این PH باشند و در بعنوان نقطه ایزوالکتر یک یا سطح ایزوالکتر یک نامیده میشوند . ماهیت یونی آمفوترها به ندرت تمامی مشخصه های آنیونی یا کاتیونی را بالاتر و پایین تر از سطح ایزوالکتر یک نشان می دهند.
گروههای آموتری به خوبی قابلیت امتزاج با سایر گروههای سورفکتانت را دارا هستند و آمیزه میسل ها ویژگیهای خاصی را ایجاد میکند که به تنهایی در تک تک سورفکتانت ها وجود ندارد Mixed Micell بعنوان مثال تاثیر کاهش حساسیت پوستی در آمیزه آمفوتر ها با سایر گروههای سورفکتانت آنیونی بیش از تاثیر هریک از آنها به تنهایی است .اثر افزایش گروه آمفوتری به یک گروه آنیونی ضمن کاهش حساسیت پوستی در حضور الکترولیت ها موجب افزایش ویسکوزیته ، پایداری و افزایش دترژنسی نیز می شود.

گروههای آمفوتری بر پایه بتائین ها دارای غلظت بحرانی میسل کم هستند و طبیعی است که غلظت ( Low lrritant ) میزان تحریکات پوستی را کاهش میدهد ( Low CMC )بحرانی میسل پایین گروه های آمفوتری بر پایه بتائین ها همراه با گروههای سورفکتانتهای آنیونی نقش آنتی استاتیک داشته و موجب کاهش شارژ الکتریکی مو می شود.
در حال حاضر کوکو آمیدو پروپیل بتائین در اکثر قریب به اتاق فرمولاسیون شامپو در کشورهای اروپایی و آمریکا مصرف میشوند و در تمامی فرمولاسیون های مشهور شامپوی موی سر، این ماده بکار رفته است.
بر اساس آزمایشات عدد زیین کوکو آمید و بتائین معادل ۷۶ و عدد زیین کو کو آمیدو پروپیل بتائین معادل۶۱ می باشد.

( Cationic Surfactants ) سورفکتانتهای کاتیونی

این گروه از سورفکتانت ها در محلول آبی جهت ایجاد یونهای آلی با بار مثبت که عهده دار فعالیت در سطح هستند یونیزه می شوند.

سورفکتانت های کاتیونی دارای مشخصه های کاملا متفاوتی از گروههای سور فکتانت آنیونی و غیر یونی هستند و بعنوان حالت دهنده ونرم کننده و همچنین به دلیل خاصیت ضد میکروبی کاربرد متفاوت دارند.
کواتر نر آمونیوم ) دارای قدرت دترژنسی، ترشوند گی یا امولسیون کنندگی نیستند ) QAC ترکیبات و در محصولات خانگی بعنوان نرم کننده البسه ودر فرآورده های ویژه مراقبت های شخصی نیز بعنوان نرم کننده موی سر استفاده می شوند.
نحوه کاربرد این سور فکتانت های کاتیونی در نرم کنندگی موی سر متفاوت است .در صورتی که از این سور فکتانت به تنهایی استفاده شود مرحله کاربرد آن پس از عامل شستشوی سر با شامپو است ودر مرحله آبکشی موی سر استفاده میشود و نقش آن حالت دهندگی ونرم کنندگی است . زیرا شارژ مثبت این گروه موجب کاهش شارژ منفی کراتین شده و لایه نازکی از مواد آلی پوششی بر روی غلاف مو ایجاد کرده و موجب آسانی شانه کردن موی خیس می شود.
درصورتی که از پلی مرهای کاتیونی در شامپوی موی سر استاده شود که ا‚صطلاحا” شامپوی ۲ منظوره نامیده می شود. ماموریت نرم کنندگی و حالت دهندگی و ایجاد رطوبت مطلوب پس از شستشوی موی سر از طریق این پلی مرها و همراه با شامپو در یک مرحله شستشو انجام می شود.
از این گروه پلی مرهای کاتیونی میتوان به پلی کواترنیوم ۱٠ اشاره کرد که در بسیاری از فرمولاسیون های شامپوی سر مصرف می شود.
سورفکتانت های کاتیونی دارای فرمول عمومی زیر هستند: 

.

درباره mahanchemical.co

مهندس شیمی پانزده سال تدریس شیمی تولید کننده مواد شیمیایی در قم متولد تیر چهل وسه

پاسخ بدهید