خانه / متفرقه ها / روش تولید دی متیل فتالات

روش تولید دی متیل فتالات

ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ :
 (ﻣــﻮل ۰/۲) ﮔــﺮم ۳۰ ﺳـﻨﺘﺰ دی ﻣﺘﯿـﻞ ﻓﺘـــﺎﻻت:
 -۱ ۱۶۲ ﻣﯿﻠــﯽ ﻟﯿـﺘﺮی در ۵۰۰ ﻓﺘﺎﻟﯿﮏ اﻧﯿﺪرﯾﺪ در ﯾﮏ ارﻟﻦ ۱۶ ﻣﻮل (ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻣﻄﻠــﻖ ﺣـﻞ ﮔﺮدﯾـﺪ .ﺳـﭙﺲ ۴) ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﻮل (اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ﻏﻠﯿﻆ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻪ ۰/۳) ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻓــﻮق در ﺣـﺎل ﺑـﻬﻢ زدن اﺿﺎﻓـﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ .ﺑﻌـﺪ از اﻓﺰودن ﺗﻤﺎم اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ، ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣـﺒﺮد ﺟـﻬﺖ اﻧﺠـﺎم رﻓﻼﮐـــﺲ ﻣﺘﺼــﻞ ﺷــﺪ .ﭘــﺲ از اﺗﻤــﺎم رﻓﻼﮐﺲ، ﻣﺒﺮد ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻌــﺪ از ﺧﺸـﮏ ﺷـﺪن ارﻟـﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﮐــﺎﻣﻞ ﻣﺘـﺎﻧﻮل ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺑـﻪ روﺗـﺎری وﺻـﻞ ﮔﺮدﯾـﺪ .ﭘـﺲ از ﺧـﺎرج ﺷـــﺪن ﮐــﺎﻣﻞ ﻣﺘــﺎﻧﻮل، ﮐﻠﺮوﻓﺮم و آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ارﻟﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .در اﯾــﻦ ﺣـﺎﻟﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ وارد ﻓــﺎز آﺑـﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ دﮐﺎﻧﺘﻮر اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷــﺪ و
ﻓﺎز ﮐﻠﺮوﻓﺮﻣﯽ ﺟــﺪا ﮔﺮدﯾـﺪ .ﺑـﻪ ﻓـﺎزﮐﻠﺮوﻓﺮﻣﯽ ﻣﺤﻠـﻮل اﺷـﺒﺎع ﺑﯿﮑﺮﺑﻨـﺎت اﺿﺎﻓـﻪ و ﭼﻨـﺪ دﻗﯿﻘـــﻪ ﺑــﻬﻢ زده ﺷــﺪ . اﺳـﺘﺮﻣﻨﻮﻣﺘﯿﻞ اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه وارد ﻓـﺎز ﮐﺮﺑﻨـﺎت ﻣـﯽ ﺷــﻮد  . ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﮐﺎﻧﺘﻮر ﻓﺎز ﮐﻠﺮوﻓﺮﻣﯽ ﺟــﺪا ﮔﺮدﯾـﺪ . ﺑﺮای ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻓﺎز آﻟﯽ ﻧﯿﺰ از ﺳﺪﯾﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت اﻧﯿــﺪر )ﺑـﯽ آب (اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ .ﺑﻌـﺪ از ﺧﺸـﮏ ﺷـــﺪن ﮐــﺎﻣﻞ ﮐﻠﺮوﻓﺮم، آﻧﺮا در ﯾﮏ ﺑﺎﻟﻦ ﺗﻪ ﮔﺮد رﯾﺨﺘﻪ و ﺑــﻪ روﺗـﺎری )دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼ ﭼﺮﺧﺎن (وﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧــﯿﺰ  درﺟﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑـﻪ اﺧﺘـﻼف ۵۰ در ﺣﺪود ( در ﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ۲۸۲) ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش دی ﻣﺘﯿﻞ ﻓﺘــﺎﻻت  ﮐﻠﺮوﻓـــﺮم ﺑــﻪ ،( درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ۶۱) و ﮐﻠﺮوﻓـﺮم (۹) ﮔـــﺮم دی ۲۸/۸ راﺣﺘـﯽ ﺧـﺎرج ﻣـﯽ ﮔـﺮدد .در ﻧـﻬﺎﯾﺖ ۹۶ ﻣﺘﯿـــﻞ ﻓﺘﺎﻻت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪ .ﺑــــﺎزده اﯾـﻦ واﮐﻨـﺶ درﺻـﺪ ﻣـﯽ ﺑـــــﺎﺷﺪ

درباره mahanchemical.co

مهندس شیمی پانزده سال تدریس شیمی تولید کننده مواد شیمیایی در قم متولد تیر چهل وسه

پاسخ بدهید