انزیم سلولاز

انزیم سلولاز

ﭼﻜﻴﺪه  
اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز  از آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ی ﺳﻠﻮﻻزی ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  ﻛﻪ  ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﺪی را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﻲ در ﻣﻠﻜﻮﻟﻬﺎ ی ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده  وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت
 ﻛﻮﺗﺎه اﻟﻴﮕﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪی ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.   در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،   R4 از ﺟﺪاﻳﻪ  Aspergillus niger ﻗﺎرچ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧ ﺷﺪ ﺎزی اﺳﺘﻔﺎده   . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮﺑﻨﻲ اﻟﻘﺎء ﻫﺎ ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺸﺖ pH ، ﻛﻨﻨﺪه و زﻣﺎن   ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن  ﻋﻨﻮان CMC
 داد ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻛﺮﺑﻨﻲ  ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻻﻛﺘﻮز ﻋﻨﻮان  pH ، ﺑﻪ  اﻟﻘﺎء ﻛﻨﻨﺪه  ۸ ﺑﺮاﺑﺮ و روز ﻛﺸﺖ دوم  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ   ﺷﺮاﻳﻂ ﺑ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻬﻴﻨﻪ  آﻧﺰﻳﻢ    ۱ ﺑﺘﺎ اﻧﺪ ﻣﻲ ۴ و
 وﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز در اﻳﻦ ﻗﺎرچ  ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزی آﻧﺰﻳﻢ ژن ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه     ۱ ﺑﺘﺎ ( Bاﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز ۴ و اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، eglB) از ﺟﺪاﻳﻪ     DNA اﺳﺘﺨﺮاج  CTAB ژﻧﻮﻣﻲ ﺑﻪ روش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺮای اﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ   ژن از دو آﻏﺎزﮔﺮ   ﮔﺮدﻳ (EGAF, EGAB) اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺘﻔﺎده  ﺪ و  ) ۱۲۹۷ bp ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﺮادف آﻧﺰﻳﻤﻬﺎی ﺑﺮﺷﻲ (ﺑ ﻪ آﻣﺪ دﺳﺖ   .   (restriction pattern) اﻟﮕﻮی ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ Hind ﺗﻮﺳﻂ دو آﻧﺰﻳﻢ II  Pst و I ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺬﻛﻮر را ﺗﺄ ﻛﺮد ﻳﻴﺪ 
.  ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎزی egl  ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ B  ﻣﺬﻛﻮر pUC19 ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه در ﻧﺎﻗﻞ ژن  ﻣﻮرد ، ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  .   DNA ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻟﻲ egl ژن
  ﺳﺎزی B ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ   ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻴ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻬﺎی   ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد  egl ﺗﻮاﻟﻲ ژن  ﺑ B ﻪ ﺗﺤﻘ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻴ egl ﻖ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ژن B  A. niger ﻗﺎرچ    AJ224452 ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ A. niger و ﻗﺎرچ CBS 513.88    XM001391932 ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ egl و ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ ژن C    A. kawachii ﻗﺎرچ  ﺑ ABO55433 ﺑﺎ 
ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻪ ۹۳/۶ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ،/۲ ۹۴ دﻫﺪ ۹۸/۸ و درﺻﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﺻﻮرﺗﻲ در   egl ﻛﻪ اﻳﻦ ژن ﺑﺎ ژن B    A. nidulans ﻗﺎرچ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره دﻫﺪ AF420021 ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ  .  
 Aspergillus niger: واژه ﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی ، آﻧﺰﻳﻤﻬﺎی ﺳﻠﻮﻻزی،    ۱ ﺑﺘﺎ   اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز، ۴ و egl ﺳﻠﻮﻟﺰ، B  
* ﺗﻤﺎس اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ۴۴۵۸۰۳۶۳ : ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل، ﺗﻠﻔﻦ   zamani@nigeb.ac.ir :  ﭘﺴﺖ ،
ﻣﻘﺪﻣﻪ  
  ، ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده آﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮی β ﺧﻄﻲ از واﺣﺪﻫﺎی ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪی (۱→۴)   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗ ﻣﻲ ﻮاﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ   ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ذﺧﻴﺮه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،اﻧﺮژی ﻏﺬا و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد   . در دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آن از ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﺎﺷﺪ
 زﻣﻴﻨﻪ ، ﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻳﻚ  از ای  ﭘﻠﻲ   ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎی دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﻲ ﺳﻠﻮﻟﺰ، ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ وﭘﻜﺘﻴﻦ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد واﻳﻦ  ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎی
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ آن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  . ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن، در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ،  ﺑﺴﻴﺎری از ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ﻛﻴﺴﺖ    .(۲) ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد
ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ  ﺳﻠﻮﻟﺰ  ﺑﻪ  دو  ﺻﻮرت روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻧﺰﻳﻤﻲ   
 ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﺎ و ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎی ﺳﻠﻮﻻزی اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد   . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﺳﻴﺪی ﺳﻠﻮﻟﺰ، ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻮﺟﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.   ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﺷﻨﺪ ً ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﻨﺪﻫﺎی اﺣﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﻲ  . ﻣﺰﻳﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی  ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ،اﺳﻴﺪی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن   ﻫﺎی آن ﺑﻮده زﻳﺮا ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ  pH آﻧﺰﻳﻤﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻼﻳﻢ ﻳﻌﻨﻲ  ۴/۸ ﺑﺮاﺑﺮ ۵۰ و دﻣﺎی – ﺳﺎﻧﺘﻲ ۴۵ درﺟﻪ   ﮔﺮاد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آن ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ)ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ (ﻧ وﺟﻮد ﺪارد   . اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ً آﻧﺰﻳﻤ ﻬﺎی ﺳﻠﻮﻻزی اﻣﺮوزه ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺻﻨ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده وﻟﻲ  ﻌﺖ آﻧﺰﻳﻢ
 ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ آن داﺷﺘﻪ و درﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ دﻫﺪ  ۱)  را ﻛﺎﻫﺶ و (۵  .
ﺳﻠﻮﻻز ﻫﺎ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﻲ از ﺳﻪ ﮔﺮوه آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﻃﻮر ﺑﻪ  ﻛ ﺳﻴﻨﺮژﻳﺴﻤﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﺮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺎی    ß(۱ →۴ ) ﭘﻴﻮﻧﺪ  ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪی را در ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.   اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از   ۱ ﺑﺘﺎ ۴ و ﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﺪاز ،اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز ﺳﻠﻮﺑﻴﻮﻫﻴﺪروﻻز و ﺑﺘﺎ   .آﻧﺰﻳﻢ   ﺑﺘﺎ ۱   ۴ و  CMCase 
اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز ﻛﻪ ﺑﻨﺎم ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﻮد ، ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﺪی را ﻃﻮر ﺑﻪ   اﺗﻔﺎﻗﻲ از وﺳﻂ ﻣﻠﻜﻮﻟﻬﺎی ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻗﻄﻊ ﻛﺮده وﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﺗﺎه    .(۱۷) اﻟﻴﮕﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪی ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  Aspergillus ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﻴﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎی ﺳﻠﻮﻻزی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺻﻨﻌﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ  A. niger ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎی ﺳﻠﻮﻻزی
 ﺗﻮﺳﻂ از ﻃﺮﻳﻖ ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.    A. niger در ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎرﭼﻬﺎی ﻫﻮازی دﻳﮕﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎی ، ﺳﻠﻮﻻزی ﺻﻮرت ﺑﻪ 
  داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮل و ﺗﺮﺷﺤﻲ  ﺑﻮده و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎی ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺳﻠﻮﻻزی ﺗﺮﺷﺤﻲ از دو ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ۴)  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ  .(۹ و
  ۱ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺘﺎ ۴ و  Aspergillus اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرچ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  و ﺗﻮاﻟﻲ ﻛﺎﻣﻞ  ژن ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺪ   اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ( eglB)  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزی ﮔﺮدﻳﺪ  .
ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ  
 ﻧﮕﻬﺪاری Aspergillus  ﻗﺎرچ و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ :   ﺟﻬﺖ Aspergillus niger ﻧﮕﻬﺪاری ﻗﺎرچ (R4)   از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ PDA  (Potato Dextrose Agar ) ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده   
 . ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ اﻳ  ﻣﻴﺰان PDA ﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻮدر  ۳۹   ﺑﻪ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در آب ﺣﻞ و ﭘﺲ از ﺳﺘﺮون ﻛﺮدن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
  :اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز ۴و۱ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺘﺎ
ﺑﺮای دﺳﺖ ﺑﻪ  ﺗﺮﺷﺤﻲ آوردن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎی    ۱ ﺣﺎوی آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺘﺎ  اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز ۴ و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ   R4  ﺟﺪاﻳﻪ ، A. niger ﻗﺎرچ     ۲۵۰ در ارﻟﻨﻬﺎی ۱۰۰ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮی ﺣﺎوی ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ     (۱۱) Mandels ﻣﺎﻳﻊ ﺗﻠﻘﻴﺢ و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ   ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ  . دﺳﺘﮕﺎه روی دﻗﻴﻘﻪ ۱۵۰)  Shaker ﺣﺎﻟﺖ دور در  (   ۳۰ و دﻣﺎی درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  ﮔﺮاد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ،   ۴۸ درﻓﻮاﺻﻞ ﺳﺎﻋﺘﻪ از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ا و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ز ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﺳﺘﺮون  ﻛﺸﺖ ، ﻣﺤﻴﻂ    از ﺻﺎﻓﻲ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ  . از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺻﺎف ﺷﺪه ﻋﻨﻮان ﺑﻪ  ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوی ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎی ﺗﺮﺷﺤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.   ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ از
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺮﺑﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ )Filter paper ،Avicel    (ﺑ CMC و ﻪ درﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ  (w/v) ،pH5   ، ۶ ، ۷ ، ۸ ز ۹ و ، ﻣﺎﻧﻬﺎی ﻛﺸﺖ )  ۱۲ ﺗﺎ روز ﺑﺎ ﺑﺮداری ۲ ﻓﻮاﺻﻞ
 روز ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ   ( ۲) و اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻛﺘﻮز درﺻﺪ (ﻋﻨﻮان ﺑﻪ  اﻟﻘﺎ ﻋﺎﻣﻞ ء ﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده     .
ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ    ۱ ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز ۴ و اﻧﺪو    ﺑﻪ ﻳﻚ  ۰/۷ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل )  ﻋﻨﻮان CMC درﺻﺪ ﺑﻪ  ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا  (  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ۵۰۰  ﻣﻴﻜﺮو ۵۰۰ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻴﺘﺮات /۰۵ ۰    pH ﻣﻮﻻر  ﺑﺎ ﺷﺪ ۴/۸ ﺑﺮاﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ    . ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت دﻣﺎی ﺳﺎﻧﺘﻲ ۵۰   ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در درﺟﻪ   ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاری    ۲
 و ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ واﻛﻨﺶ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻌﺮف  ﮔﺮدﻳﺪ DNS دی ﻧﻴﺘﺮو ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ  .(۲۱)  ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺪت  ۱۰  ﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪ در 
آب ﺟﻮش ﻗﺮار داده  DNS ﺷﺪه ﺗﺎ در اﺛﺮ اﺣﻴﺎء ﻣﻌﺮف ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻨﺪ اﺣﻴﺎ ﺷﺪه )ﮔﻠﻮﻛﺰ(ﭘﺬﻳﺮد  .  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﻌﺮف از زرد ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ اﻧﺠﺎم ،
 
ﺑﺮای ﭘﺎﻳﺪاری رﻧﮓ ﻣﻌﺮف ﻳﻚ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎرﺗﺎرات  ۴۰ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺳﺪﻳﻢ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ درﺻﺪ  ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ و ﺟﺬب ﺷﺪ ۵۵۰ ﻧﻮری آن در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻧﺪه   
. در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ  ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده     .
ﻳﻚ واﺣﺪ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻘﺪار آﻧﺰﻳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای آزاد ﺷﺪن ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﻗﻨﺪ اﺣﻴﺎء  ﺷﺪه ﺻﻮرت ﺑﻪ   ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻣﺪت ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ   .ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻘﺪار     اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ (۳) Bradford (1976) از روش ﻛﻪ در از آن   ﻋﻨﻮان Bovine serum albomin (BSA) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده 
ﮔﺮدﻳﺪ   . (U/mg) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه آﻧﺰﻳﻤﻲ ، ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﺰﻳﻢ  (U/ml) ﻣﻘﺪارﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻮد (mg/ml) ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ   .
:   ﺗﻬﻴﻪ DNA روش اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮای  ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم  ﻗﺎرچ، ارﻟﻨﻬﺎی
ﻟﻴﺘﺮ ۲۵۰ ﻣﻴﻠﻲ     ۱۰۰ ی ﻛﻪ ﺣﺎوی ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ (yeast extract 0.2%, malt extract 2%) MY ﻣﺎﻳﻊ -۳۰ ﺳﺘﺮون ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﻮر ﺗﻠﻘﻴﺢ
 ﺷﺪه و در دﻣﺎی ﺳﺎﻧﺘﻲ ۲۵ درﺟﻪ   ﮔﺮاد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺪت ﺑﻪ   ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ   . ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻴﺴﻠﻴﻮﻣﻬﺎی در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ )ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻳﻚ 
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از  (آﻧ ﻬﺎ را ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺳﺘﺮون  ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ واﺗﻤﻦ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ، ﺷﺪه ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺳﺎﻧﺘﻲ -۲۰ آﺑﮕﻴﺮی ﺷﺪه و در درﺟﻪ  ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮاد 
ﻧﮕﻬﺪاری   . ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻗﺎرچ ﺗﻮﺳﻂ ازت ﻣﺎﻳﻊ ﺻﻮرت ﺑﻪ   آن DNA ﭘﻮدر درآﻣﺪه و اﺳﺘﺨﺮاج ژﻧﻮﻣﻲ  روش CTAB  ﺑﻪ  ﺑ DNA .(6)  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻪ
 ﻣﻴﻜﺮ ۵۰ دﺳﺖ آﻣﺪه در وﻟﻴﺘﺮ آب ۲۰ ﻣﻘﻄﺮ ﺳﺘﺮون ﺣﻞ و در -ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ   ﮔﺮاد ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﺪی ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﺮدﻳﺪ. 
  PCR   : اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ PCR ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﺎم اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺲ از
  ۲۵ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی در ﻣﺨﻠﻮط واﻛﻨﺸﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻮﻻر ۲ ﺷﺎﻣﻞ MgSO4 ﻣﻴﻠﻲ     DNAﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ۳۰ ، ،/۳ ۰ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر    ۰/۲ آﻏﺎزﮔﺮ، dNTP ﻣﻴﻠﻲ
 ﻣﻮﻻر  ۲/۵  و ، واﺣﺪ pfu-DNA آﻧﺰﻳﻢ polymerase    ۲/۵ و (۱۰X) ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ۲۰۰)    pH=8/8 ،Tris-HCl ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر ، ۱۰۰ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر
KCl  ، ۱۰۰ (NH4) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر ۲SO4  ، ۱ درﺻﺪ ﺗﺮﻳﺘﻮن ۱۰۰ X    (BSA و ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  .   ۳۰ ﺳﭙﺲ واﻛﻨﺶ ﺑﺮای دور،  
۹۴ ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎی د ﺳﺎﻧﺘﻲ رﺟﻪ   ﮔﺮاد ﻣﺪت  ۶۰  ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ۵۴ ﺛﺎﻧﻴﻪ، دﻣﺎی درﺟﻪ  ﮔﺮاد ﻣﺪت  ۶۰  ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ۷۲ ﺛﺎﻧﻴﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ، دﻣﺎی درﺟﻪ  ﮔﺮاد ﻣﺪت ﮔﺮدﻳﺪ 
۱۲۰  ﺑﻪ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻧﺠﺎم    .  ۳۰ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دور، ﺳﺎﻧﺘﻲ ۷۲ واﻛﻨﺶ در درﺟﻪ   ﮔﺮاد ﻣﺪت  ۱۰  ﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ   .  PCR ﻣﺤﺼﻮل روی ژل آﮔﺎرز ﻳﻚ درﺻﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮر ﮔﺮدﻳﺪ ز  .  
اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ و ﺳﺎزی ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ :  اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺑﻪ  Alkaline lysis روش   .(۱۶) ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزی    ﺷﺪ pUC19 ژن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه از ﻧﺎﻗﻞ اﺳﺘﻔﺎده   .ﻧﺎﻗﻞ    PCR ﻣﺬﻛﻮر و ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در دو ﻃﺮف ﻗﻄﻌﻪ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه  Ligation . ﻫﻀﻢ
 ﮔﺮدﻳﺪ T4 DNA ligase ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ   . E. coli ﺑﺎﻛﺘﺮی (DH5α)  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﺮﻳﺪ  ۱۰۰ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﺪه درآﻣﺪه و ﺑﻪ
 ﻣﺪت ﻳﻚ    DNA ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻬﺖ transformation  ﺳﺎﻧﺘﻲ ۳۷ در دﻣﺎی درﺟﻪ   ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﺮدﻳﺪ  .از ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﭘﺲ     ۴۲ ﺷﻮک ﺣﺮارﺗﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  ﮔﺮاد ﻣﺪت  ۹۰  ﺑﻪ ۲% Bacto ) SOB ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻣﺤﻴﻂ tryptone, 0.5% Bacto-yeast extract, 10mM NaCl, 2.5mM KCl, 10mM MgCl2, 10mM MgSO4   ( ﺣﺎوی ۱۰۰ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮش داده ﺷﺪﻧﺪ   . در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻠﻮﻧﻴﻬﺎی ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﻌ ﻛﻠﻮﻧﻬﺎی
 ﺣﺎوی ﮔﺮدﻳﺪ ﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب   . ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزی ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ  ﺗ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺄ ﻳﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮی ﻫﻀﻢ  ،آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ) SeqLab ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ 
( ﮔﺮﻓﺖ Gottingen, Germany ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار     .
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ : ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺗﻮاﻟﻲ ژن ﻣﻮﺟﻮ eglB ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﻧﺎ د در ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣ ﻪ ﻧﺮم اﻧﺠﺎ ﺷﺪ Blast اﻓﺰاری م   .ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪی
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻟﻲ   ژن
 
eglB  ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻴﻬﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم ﮔﺮﻓﺖ CLUSTAL W اﻓﺰاری اﻧﺠﺎم    .
۰
۰٫۱
۰٫۲
۰٫۳
۰ ۲ ۴ ۶ ۸ ۱۰ ۱۲
Filter paper/pH=5
Avicel/pH=5
CMC/pH=5
  
  -۱ ﺷﻜﻞ  pH=5 اﺛﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺮﺑﻦ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه آﻧﺰﻳﻢ اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز در 
۰ ۰٫۲ ۰٫۴ ۰٫۶ ۰٫۸ ۱
۰ ۲ ۴ ۶ ۸ ۱۰ ۱۲
Filter paper/pH=8 Avicel/pH=8
CMC/pH=8
  -۲ ﺷﻜﻞ  pH=8 اﺛﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺮﺑﻦ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه آﻧﺰﻳﻢ اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز در  
ﻧﺘﺎﻳﺞ  
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ    ۱ ﺑﺘﺎ  : اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز ۴ و در اﻳﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ    ۱ ﺑﺘﺎ ۴ و اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز     R4 از ﺟﺪاﻳﻪ A . ﻗﺎرچ  ﮔ niger اﺳﺘﻔﺎده ﺮدﻳﺪ . pH ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻣﺎ، زﻣﺎن ﻛﺸﺖ
، ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺮﺑﻦ ، و ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻘﺎء ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ   ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎی ﺳﻠﻮﻻزی ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻣﺆ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺛﺮ    . در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ    ۱ ﺑﺘﺎ اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز، ۴ و ﻧﻘﺶ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار   .ﺑﺮا ی رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ    pH آﻧﺰﻳﻢ اﺑﺘﺪا ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺮﺑﻨﻲ
در  ۵ ﻫﺎی   ۸ و  ۴۸ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ده روز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  .  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ ﻪ آﻣﺪه دﺳﺖ   ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺮﺑﻨﻲ  (CMC, Avicel, Filter paper) ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻣﻲ   ﻛﻪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ pH در ﻫﺮ دو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  
 وﻳﮋه آﻧﺰﻳﻤﻲ درﺣﻀﻮر CMC  و در روز ﺷﺸﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ )     .(۲و ۱ ﺷﻜﻞ ﺳﭙﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه آﻧﺰﻳﻢ    ۱ ﺑﺘﺎ   اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز ۴ و CMC ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  pH در ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ  .ﺑ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ وﻳﮋه دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ  در روز ﺷﺸﻢ،    ﺑﺎﺷ pH= 8  و ، CMC در ﺣﻀﻮر ﻣﻲ  ﺪ )
 ﺷﻜﻞ  .(۳ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﺛﺮ ﻻﻛﺘﻮز ﻋﻨﻮان ﺑﻪ   ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻘﺎء ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ  CMC روی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه آﻧﺰﻳﻢ در ﺣﻀﻮر   pH= 8 و در روزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻗﺮار   .ﺑﺮرﺳﻲ دراﻳﻦ  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻻﻛﺘﻮز ﻋﻨﻮان ﺑﻪ  اﻟﻘﺎ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ء   ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ     ۱ ﺑﺘﺎ  اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز ۴ و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  . زﻳﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ    ۱ ﺑﺘﺎ  ۴ و اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد)    ﺑ ،(۴ ﺷﻜﻞ ﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ    ۱ ﺑﺘﺎ  اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز ۴ و در روز دوم
 ﻛﺸﺖ )ﺑ ﻪ ﺷﺸﻢ ﺟﺎی روز   ( ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ) ۲/۳ ﺣﺪود ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎء (ﻣﻲ رﺳﺪ   .
۰
۰٫۱
۰٫۲
۰٫۳
۰٫۴
۰٫۵
۰٫۶
۰٫۷
۰٫۸
۰٫۹
۱
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹
CMC/pH=5
CMC/pH=6
CMC/pH=7
CMC/pH=8
CMC/pH=9
  -۳ ﺷﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ pH ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه آﻧﺰﻳﻢ اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز در ﻫﺎی     ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﺳﺖ ﺑﻪ   آﻣﺪه از ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻣﻲ    ً ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮای ﻛﺸﺖ ﺟﺪاﻳﻪ ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ    ۱ ﺑﺘﺎ  اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز ۴ و در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ، ﻋﺒﺎرت از ﻋﻨﻮان CMC ﺑﻪ  ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻨﺒﻊ  ، ۴۸   pH ﺳﺎﻋﺖ در  ۸ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻻﻛﺘﻮز ﻋﻨﻮان ﺑﻪ   اﻟﻘﺎء ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ      .
   
day
specific activity (U/mg) specific activity (U/mg) 
day 
specific activity (U/mg) 
day 
 
  -۵ ﺷﻜﻞ ﻃﺮاﺣﻲ آﻏﺎزﮔﺮ   EGAF ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  : EGAB و egl ﻫﻤﺮدﻳﻔﻲ ﺗﺮادف ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪی ﺳﻪ ژن اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ، ژن C A. kawachii ﻗﺎرچ (ABO55433) egl ژن ، A. niger  ﻗﺎرﭼﻬﺎی B (AJ224452, XM001391932)   ﻣﺤﻞ آﻏﺎزﮔﺮ ، ﻫﺎ ﺻﻮرت ﺑﻪ   ﺳﺎﻳﻪ دار ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ  .  
۰ ۱ ۲ ۳
۰ ۲ ۴ ۶ ۸ ۱۰ ۱۲
CMC/pH=8
CMC/Lac/p H=8
  -۴ ﺷﻜﻞ اﺛﺮ ﻻﻛﺘﻮز در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﮋه آﻧﺰﻳﻢ اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز در ﺣﻀﻮر   pH=8 در CMC  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺳﺎزی ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ   egl ژن B    R4 از ﺟﺪاﻳﻪ A. ﻗﺎرچ niger : egl ﺟﻬﺖ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن B     R4 ﺟﺪاﻳﻪ A. niger ﻗﺎرچ
ﻃﺮاﺣﻲ آﻏﺎزﮔﺮ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺮدﻳﻒ ﻛﺮدن ﺗﻮاﻟﻴﻬﺎی ژن eglB  ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﻚ ژن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )   .(۵ ﺷﻜﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺗﻮاﻟﻴﻬﺎ، آﻏﺎزﮔﺮ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﮔﺮدﻳﺪ EGAF/EGAB ﻃﺮاﺣﻲ  .ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ   ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ژن از DNA  ژﻧﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﺟﺪاﻳﻪ ﻛﻪ روش  CTAB  ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج pfu ﺷﺪه ﺑﻮد و آﻧﺰﻳﻢ ﭘﻠﻲ ﻣﺮاز
 اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  .  DNA ﻃﻮل ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ  ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ۱۲۹۷ bp ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎی آﻧﺰﻳﻤﻲ  .(۲۰)  ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ ﻗﻄﻌﻪ  ﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﻓﻮق در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ،   DNA ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ، ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ)    .(۶ ﺷﻜﻞ
  PCR ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ، ﺣﺘﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، اﺣﺘﻤﺎل دارد آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ  ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ژن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄ   PCR ﻳﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﮕﻮی ﻫﻀﻢ ، آﻧﺰﻳﻤﻬﺎی DNA آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﺑﺮﺷﻲ  ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  .ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻀﻢ  ﻻت PCR ﺷﺪ ۲ ﺑﺮ روی ژل آﮔﺎرز ،
 درﺻﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز   . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ    DNA آﻣﺪه از اﻟﮕﻮی ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ Hind آﻧﺰﻳﻤﻬﺎی II  Pst و I  ﺻﺤﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﻮرد ، ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار داد  )
 از .(۶ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ   اﻟﮕﻮی ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻞ دو آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮان ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  ﻃﻮل ای ﻛﻪ ﺑﻪ    kb
 ﺣﺪود /۲ ۱ ﺗﻮﺳﻂ آﻏﺎزﮔﺮ   EGAF/EGAB ﻫﺎی ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  ﺑﺎﺷﺪ eglB  ﻫﻤﺎن ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ژن ، ﻣﻲ   . اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ    ژن (Open Reading Frame) ORF ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺬﻛﻮر را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در دو آﻏﺎزﮔﺮ    EGAF ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و  ﺑ EGAB ﻪ   و BamH1 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎی ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ EcoR1  ﺑﺮای ﺳﺎزی ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ      pUC19 در ﻧﺎﻗﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ   . ﻟﺬا ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻞ  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎی  و EcoRI  BamHI    ligation ﻫﻀﻢ و ﻣﺨﻠﻮط آﻧﻬﺎ ﺑﻪ E. coli ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﺎزه
 ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮی DH5α ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ  .ﭘ   DNA ﻼﺳﻤﻴﺪ ﺣﺎوی ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه از
day 
specific activity (U/mg) 
 
ﻛﻠﻮﻧﻴﻬﺎی ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ دﺳﺖ ﺑﻪ   آﻣﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺣﺎوی آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ، اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ  . ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺮﻳﻊ  DNA ﭘﻼﺳﻤﻴﺪﻫﺎی ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ از
 اﻟﮕﻮی ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺪه ﻛﻠﻮﻧﻴﻬﺎی ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ ﺷﺪن ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه آﻧﺰﻳﻤ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮی ﻫﻀﻢ  ﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ) ﺑ  .(۷ ﺷﻜﻞ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه  ﻪ ﻧﺎم pZR1  ﻧﺎﻣﮕﺬاری و ﭘﺲ از ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.  
  -۶ ﺷﻜﻞ egl ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن B    R4 ﺟﺪاﻳﻪ A. niger ﻗﺎرچ 
و اﻟﮕﻮی  ﻫﻀﻢ
  (۱ : آﻧﺰﻳﻤﻲ آن egl ژن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه B   ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو آﻏﺎزﮔﺮ EGAF/EGAB)    (۱/۲ kb ﺣﺪود ، (۲ ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮل PCR  Pst ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ I  ، (۳   PCR ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ HindII   ، M  (  . DNA ﻣﺎرﻛﺮ ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه را ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ   .  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺗﻮاﻟﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ   آﻣﺪه از اﻳﻦ ژن ﺑﺎ ژﻧﻬﺎی  NCBI ﻣﺸﺎﺑﻪ در egl ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ژن دﺳﺖ B ﺑﻪ   آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴ egl ﻖ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ژن B  A. niger ﻗﺎرچ  ﺑﺎ ﺷﻤﺎره   AJ224452 ﺛﺒﺖ A. niger و ﻗﺎرچ CBS 513.88  ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  XM001391932 ﺛﺒﺖ egl و ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ ژن C  A. ﻗﺎرچ kawachii    ﺑ ABO55433 ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ /۶ ۹۳ ،/۲ ۹۴   ۹۸/۸ و درﺻﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ  egl ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ اﻳﻦ ژن ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ژن B  A. ﻗﺎرچ nidulans    ﺑ AF420021 ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻪ   ۸/۷ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)    .(۸ ﺷﻜﻞ   
  – ۷ ﺷﻜﻞ  pUC19   (ﻧﺎﻗﻞ ۱ :pZR1 ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎزه ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ EcoRI ، (۲   pZR1 ﺳﺎزه Eco ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎی RI  و BamHI ، (۳   PCR
ﻣﺤﺼﻮل egl ژن B    (ﻣ M ،   DNA ﺎرﻛﺮ  ﺑﺤﺚ  
ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻓﺮاوان  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده آﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ   ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ۱۰ ﺣﺪود ﻣﻲ ۱۱  .(۱۰) ﺗﻦ از آن در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﮔﺮدد ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ  ای ﺑﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن، اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ اﻧﺮژی ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ر وﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . از ﻣﻮارد ﻋﻤﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺳﻠﻮﻟﺰی، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻞ ۷) و ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻤﻬﺎی ﺳﻠﻮﻻزی
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
، ۱۳  .(۱۵ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮاد ﺳﻠﻮﻟﺰی ﺑﻪ اﺗﺎﻧﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﻳﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ   . ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﻪ اﺗﺎﻧﻞ ﺷﺎﻣﻞ
 دو ﻓﺮآ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻨﺪ ﻣﻲ   ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﺨﻤﻴﺮ  ، ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ و ﺗﺨﻤﻴﺮ اﻳﻦ ﻗﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﺎﻧﻞ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﺳﻴﺪی ﺳﻠﻮﻟﺰ،
 اﻣﺮوزه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻛﻪ ﺑ ﻪ ﺳﻠﻮﻻزی وﺳﻴﻠﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎی  ﻣﻲ اﻧﺠﺎم   ﮔﻴﺮد ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ   .
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ وﻗﺎرﭼﻬﺎ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی آﻧﺰﻳﻤﻬﺎی ﺳﻠﻮﻻزی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  . Colestridioum اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 thermocellum    Bacteroides cellulosolvens و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎی ﺳﻠﻮﻻزی ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
          M       ۱        ۲       ۳ 
        M     ۱    ۲      ۳    M 
 
آﻧﺰﻳﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻢ ﻣﻲ   . ﻟﺬا اﻣﺮوزه در ﺻﻨﻌﺖ از ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎی ﺳﻠﻮﻻزی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ    . ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﺎرﭼﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎی ﺳﻠﻮﻻزی ﮔﺰارش ﺷﺪه  Sclerotium rolfsii, P. اﻧﺪ، ﺷﺎﻣﻞ chrysosporhoum  Aspergillus و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺴﻬﺎی , Trichoderma, 
Penicillium و Schizophyllum   ﺑﺎﺷﻨﺪ  ۱۸)  ﻣﻲ .(۱۹ و  Aspergillus ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﻴﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎی ﺳﻠﻮﻻزی از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺰﻳﻢ    ۱ ﺑﺘﺎ   ۴ و اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز  .(۹) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ    
  (A – 8 ﺷﻜﻞ egl درﺻﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪی ژن B    R4 ﺟﺪاﻳﻪ A. niger ﻗﺎرچ 
 (Query) egl ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ژن ، A. niger  ﻗﺎرﭼﻬﺎی B  
(XM001391932, AJ224452)  A. nidulans و ﻗﺎرچ 
(AF420021)  egl و ﻧﻴﺰ ژن A. kawachii  ﻗﺎرچ C 
 (ABO55433)  ،B (
egl دﻧﺪروﮔﺮام ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻴﻬﺎی ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪی ژﻧﻬﺎی B  egl و C  .
  
  (R4) در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺟﺪاﻳﻪ ﺑﻮﻣﻲ  A. niger ﻗﺎرچ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ    ۱ ﺑﺘﺎ ﮔﺮدﻳﺪ  ۴ و اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز اﺳﺘﻔﺎده   . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻧﺰﻳﻢ  ﺑﺘﺎ ۱    ۴ و  pH اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز در ۸ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻨﻮان CMC ، ﺑﻪ   ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺮﺑﻦ، ﻻﻛﺘﻮز ﻋﻨﻮان ﺑﻪ   ﺑ ۴۸ اﻟﻘﺎء ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖ  ﻪ
 ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد   . اﻓﺰودن ﻻﻛﺘﻮز ﻋﻨﻮان ﺑﻪ  اﻟﻘﺎ ء ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻗﺎرچ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﺑ ﻪ ﺟﺎی روز ﺷﺸﻢ در
 روز دوم ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ  . ﺑﻌﺪ از روز دوم ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ از ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﺎ روز ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ
 .ﺑ ﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳ روز ﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺎد آﻧﺰﻳﻢ در   دوم و آزاد ﺷﺪن ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاوان ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻬﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ 
در روزﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ  .  Busto اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﮔﺰارش و  (۴) (۱۹۹۵) ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻣﻲ   .
اﺳﺘﻔﺎده از آﻏﺎزﮔﺮ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﻪ از ﻫﻤﺮدﻳﻒ ﻛﺮدن ﺑﻮد NCBI ﺗﻮاﻟﻴﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺎدر ه  ﺗﺎ egl ژن ﻛﺎﻣﻞ B    R4 را از ﺟﺪاﻳﻪ A. niger
 ﻗﺎرچ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ آﻧ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮی ﻫﻀﻢ ﺰ ﮔﺮدﻳﺪ ﻳﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ  . ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺗﻮاﻟﻲ ژن ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ  ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮاﻟﻴﻬﺎی egl ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
 اﻳﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻬﺎی B  از A. niger ﻗﺎرچ  ۲۰)  ( A. niger و ﻗﺎرچ CBS 513.88   (ﺗﻮا ۱۴) و ﻧﻴﺰ  egl ﻟﻲ ژن C  A. kawachii از ﻗﺎرچ ۸) (  زﻳﺎدی را از ﺧﻮد 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ً ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ egl ﻛﻪ ﺑﺎ ژن B    (۱۲) A. nidulans از ﻗﺎرچ دارای ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ
 
ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  )  .(درﺻﺪ ۸/۷ ﺣﺪود از اﻳﻦ ژن ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ  ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴ ﺎﻧﻲ ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ ﺟﻬﺖ
 ﺑﻴﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ
  ۱ ﺑﺘﺎ ﻳﻮﻛﺎرﻳ ۴ و اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز در ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻮ ﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد . 


درباره mahanchemical.co

مهندس شیمی پانزده سال تدریس شیمی تولید کننده مواد شیمیایی در قم متولد تیر چهل وسه

یک نظر

پاسخ بدهید