خانه / شوینده ها وپاک کننده ها / اب ژاول محلول گند زدا

اب ژاول محلول گند زدا

آبژاول)واﯾﺘﮑﺲ ( ،  داﮐﯿﻦ، ﮐﻠﺮوﮐﺲ، ﻫﯿﭙﻮ ﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ
 ﻣﺎده اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد درآب ژاول ﻣﺤﻠﻮل ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ دو ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎده ای ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮدآبژاولاﺳﺖ. ﻣﺎده اﺻﻠﯽ و ﻣﻮﺛﺮ در آب ژاول ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ اﺳﺖ.  (NaOCl) ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻗﻮی (درﺻﺪ۵) اﺳﺖ ﮐﻪ درﺻﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ از آن را در آب ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزارﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﻣﺤﻠﻮل ۵ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ و آب ژاول ﻫﻤﺎن درﺻﺪ ﻫﯿﭙﻮ ﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺰﯾﺖ آب ژاول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ دارد زﯾﺮا ﯾﮏ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻠﺮ دار اﺳﺖ. اﻓﺰودن ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﭘﺮﺑﻮرات ﺑﻪ آب ژاول ﻗﺪرت ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ آن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ.در O – ﻣﺠﺎورت ﻧﻮ ر و ﮔﺮﻣﺎ ﯾﻮن cl   اﮐﺴﯿﮋن آزاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ، ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪه در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺷﺪت ﻋﻤﻞ آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ آن را در ﻇﺮوف ﻣﺎت و ﻧﯿﺰ دور از ﮔﺮﻣﺎ ﻧﮕﻪ داری ﮐﺮد .  ﺗﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل دراﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد 
NaOCl—NaCl+O2
روش ﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ  آب ژاول واﮐﻨﺶﺳﻮدﺳﻮزآورﺑﺎﮔﺎزﮐﻠﺮ ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﻋﺒﺎرت از ﻋﺒﻮر دادن ﮔﺎز ﮐﻠﺮ از درون ﻣﺤﻠﻮل ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﺳﺪﯾﻢ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮐﻠﺮ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻢ اﮐﺴﯿﺪ و ﻫﻢ اﺣﯿﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻓﺮﻣﻮل واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
Cl2 +2NaOH— NaCl + NaOCl + H2O

NaCl اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰﻣﺤﻠﻮل .  اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﯿﻆ ﻧﻤﮏ ﺳﺪﯾﻢ ﮐﻠﺮﯾﺪ اﺳﺖ ، روش وﺳﯿﻊ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻫﯿﭙﻮ ﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯽ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﯾﺎ ﻏﺸﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻻ و در ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻨﺜﯽ ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮ ی در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮد ﺳﻮز آور ﮐﺎﺗﺪ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮐﻠﺮ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪه از آﻧﺪ در ﻣﯽ آورﻧﺪ . واﮐﻨﺶ ﺳﺪﯾﻢ ﺑﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﺑﺎ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ روش دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺪﯾﻢ ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮل واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :
Na2CO3+Ca(OCL)2—۲NaOCl+CaCO3
ﻗﺪرت اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺳﺪﯾﻢ ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ  اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ وﺟﻮد دارد .ﻓﻌﺎل ﮐﻠﺮ)دﺳﺘﺮس ﮐﻠﺮﻗﺎﺑﻞ(ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪاره ای از ﻗﺪرت اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﮐﻠﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ . Ca در ﭘﻮدرﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه OCl2 ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻫﻤﺎن درﺻﺪ ﮐﻠﺮ در ﭘﻮدر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ درﺳﺪﯾﻢ ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس دو ﺑﺮاﺑﺮ درﺻﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮدرﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻗﺪرت اﮐﺴﯿﺪ O -ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ cl CL دو ﺑﺮاﺑﺮ اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ .اﺳﺖ ۲ اﺣﯿﺎ – )اﮐﺴﺎﯾﺶ Ocl (-1 ﮐﻠﺮ ﺑﺎ ﺑﺎ دواﻟﮑﺘﺮون اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
CL اﺣﯿﺎی Cl-ﺑﻪ ۲ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮون ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻠﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎیآبژاول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﻠﻮل ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ )ژاول آب(ﻣﯿﮑﺮو ﺗﻤﺎم ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﮐﻨﺪ .  وﯾﺮوس و ﺑﺎﮐﺘﺮی را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ، ﻫﺎ اﻋﻢ از ﻗﺎرچ از اﯾﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ  دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ و ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﻟﮕﻦ ﻫﺎ ،  ﻣﺨﺎزن آب ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺎده دﻓﻊ ﺑﻮ در ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻫﺎ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪو….اﺳﺖ ، ﻟﺒﺎسﻫﺎ ، ووانﺣﻤﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ. و ﻧﯿﺰ از آن در ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض وﯾﺮوس ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ) ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ( و اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻬﯿﻪ و وﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺤﻠﻮل رﻗﯿﻖ ﺗﺮ آن در ﺷﺴﺖ ﺷﻮی زﺧﻢ ﻫﺎی آﻟﻮده ﮐﻪ ﺑﺎز ﺗﺎزه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول در ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ زﺧﻢ ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه و اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮ ﺑﻮد ارﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺘﻔﺎده از آب ژاول در ﻟﺒﺎس ﺷﻮﯾﯽ و ﺑﺮای ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس ﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﻟﺒﺎس ﺷﻮﯾﯽ راﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ آب ژاول و آب داغ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ . ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آب ژاول را درون ﻟﺒﺎس ﺷﻮﯾﯽ رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آب داغ )ﻟﺒﺎس ﺑﺪون(ﮐ ده دﻗﯿﻘﻪ ﺎرﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﻟﮑﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ اﮐﺜﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﮐﻪ در ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ آب ژاول ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده اﻧﺪ ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ اﺳﺖ .ژاول آب .  آب ﻣﯿﻮه و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،  ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ،  ﻗﻬﻮه،  ﺧﻮن، ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﭙﮏ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ آب ژاو ل را در ﯾﮏ ﻟﯿﻮن آب ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن روی ﻟﮑﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. آب ژاول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای .  ﺧﻤﯿﺮ ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﺮﮐﺒﺎت ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،  اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،  ﭼﺘﺎﺋﯽ،  ﮐﺘﺎن، ﭘﻨﺒﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻠﻮﻟﺰی ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿ ﯿﺮ داده ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺣﺘﯿﺎط در اﺳﺘﻔﺎده از آب ژاول – آب ژاول ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﭘﺸﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﮐﺮد ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن ﺑﺮای ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ ﭘﺸﻤﯽ و ﻧﯿﺰ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ و ﭼﺮم اﺳﺘﻔﺎده . – ﺧﯿﺴﺎﻧﺪن زﯾﺎد ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ در آب ژاول ﺳﺒﺐ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن اﻟﯿﺎف آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد. – آب ژاول ﺳﺒﺐ ﺧﻮردﮔﯽ ﻓﻠﺰات و وﺳﺎﯾﻞ ﻓﻠﺰی ﻣﯽ ﺷﻮد.
– آب ژاول ﻣﺎده ای ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻤﯽ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد و از ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن آن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻤﮏ و ﻣﻮادی ﻣﺜﻞ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﮐﺮد ) ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ آن را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺪون ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .(اﯾ زﯾﺮا  ﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺎز ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻤﯽ و ﮐﺸﻨﺪه ﮐﻠﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. -ژاول ﻣﺎدهﻣﻮﺛﺮآب) ﺳﺪﯾﻢ ﻫﯿﭙﻮ ﮐﻠﺮﯾﺖ(  ﭼﺸﻢ و رﯾﻪ ﻫﺎ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.از ،  ﭘﻮﺳﺖ، ﻟﺬا ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮد و از ورود ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد

درباره mahanchemical.co

مهندس شیمی پانزده سال تدریس شیمی تولید کننده مواد شیمیایی در قم متولد تیر چهل وسه

پاسخ بدهید